สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผชช. ,ผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง ๑๓ จังหวัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Video Conference ในหัวข้อเรื่อง การเริ่มต้น (Kick off )โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำในชุมชน ผ่านกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ,โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ,และโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการของรัฐ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน