สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรื่องการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ ๕๕ ปี เรื่องการคัดเลือกผลงานวิชาการในการประชุมงานวิชาการในวันสถาปนาฯ เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เบื้องต้น) เรื่องการพัฒนางานด้านการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และเรื่องความก้าวหน้าการลงนามบันทึกข้อตกลงการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับกรมการปกครอง โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑ อาคารชั้น ๘ กรุงเทพฯ

รายงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม / สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน