สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธาน เปิดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางเเละตอซังพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ แปลงนาสาธิต นางนางรัตนา ยินดียม หมู่ ๓ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการรณรงค์ครั้งนี้มี จากนั้นเข้าสู่เเปลงนาเพื่อทำการไถ่กลบตอซังพร้อมทั้งหว่านเมล็ดปอเทือง ภายในงานมีรับบริการตรวจวิเคราะห์ดินฟรี โดยกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 เเละการบรรยาย เรื่องการจัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางเเละตอซังพืชรู้ถึงปัญหาเเละประโยชน์ของการไถกลบตอซังเป็นการช่วยลดการเกิดสภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซัง เเละปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน สาธิตรณรงค์การไถกลบตอซังและฟางข้าว เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน จัดนิทรรศการ แจกน้ำหมักและสารเร่งต่างๆ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน