สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบปะเกษตรกรและประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำแนวพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา" และการประยุกต์เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์ ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดฐานการทำปุ๋ยหมัก แสดงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ผลิตภัณฑ์จาก พด.ต่างๆ พร้อมบรรยายข้อมูลโดยนายบุญมี สุขสถาพรเลิศ หมอดินอาสาประจำตำบล ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25610221_01

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน