สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน, นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม, นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ,นางสาวบุษบา รู้น้อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นายกิตตกิศักดิ์ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นายอิสเรศ ทองคำ เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา" และการประยุกต์เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์ พื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่ง สพด.นครปฐมเตรียมการจัดแสดงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ผลิตภัณฑ์จาก พด.ต่างๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล : กลุ่มเผยเเพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน