สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงติดตามงานสำรวจเพื่อออกแบบแปลนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเตรียมการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณก่อสร้าง สระเก็บน้ำความจุ ๑๑๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ PE ความยาว ๒,๓๘๐ เมตร โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑, นายวัชระ สิงโตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ หมู่ ๒ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25610201_02

รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (กรมพัฒนาที่ดิน)
ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (กรมพัฒนาที่ดิน)


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน