สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยการสอนงาน (Unit School) วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางมัทธนา ชัยมหาวัน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติ เป็นวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยเเละนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในเรื่องวิชาการ เเละเทคนิคการปฎิยัติ ส่งผลให้การปฎิบัติงานดีขึ้น โดยมี ผอ.กลุ่ม,ผอ.สพด,และบุคลากร ในสังกัด สพข.1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ภาพ : บร.สพข.1


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา