สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ต่อมาเสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว โดยประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวนวดข้าว แปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ภาพ: กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน