สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (สัญจร) วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เพื่อจัดทำเเผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สรุปปัญหา อุปสรรคผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อมทำกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ โดยมีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน สังกัด ๑๓ จังหวัด และหัวหน้ากลุ่ม,ฝ่าย บุคคลากร เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา