สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่โครงการ (แปลงนาข้าว) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗- ๒๕๖๐ โดยใช้ปูนโดโลไมท์ พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) สารเร่ง พด. และปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จนปัจจุบันไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากดินมีปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับการปลูกข้าว ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน