สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เยี่ยมชมนิทรรศการ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดลพบุรี และผลการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนดงดินแดงพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน ซึ่งโครงการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เรื่องการพัฒนาการเกษตรและแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ได้พระราชทานไว้ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการสำคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเองภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทั้งนี้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ให้ความรู้ทางด้านวิชาการผ่านทาง ศพก. ส่วนกรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนสารเร่ง พด. และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน