สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน" วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน" โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูลอธิบดี กรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดการประชุม โดยวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้มีการเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในสาขาต่างๆ ทั้งภาคบรรยาย ภาคนิทรรศการ รวมถึงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นปี ๒๕๖๐ ทำให้นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการและสามารถพัฒนาต่อยอดภูมิความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้สนใจเเละผู้เกี่ยวข้อง รวม ๘๕๐ คน จัดขั้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน