สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ตรวจติดตามงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน