สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤห้สบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และการบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ได้มาพบปะเกษตรกร เยี่ยมชมสถานีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยและอ้อย เกษตรทฤษฎีใหม่และสถานีแนวคิดเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนาการตลาดสินค้า และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ในศูนย์ฯ ซี่งกรมพัฒนาที่ดินโดยนายศรจิตร ศรีณรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนายวันชัย วงษาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และเจ้าหน้าที่สพข.1 ร่วมจัดนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยการให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และแจกผลิตภัณฑ์ พด. รวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน