สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้การตอนรับคณะนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำโดย รศ.ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์ ในโอกาสนี้ นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายบทบาทและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
      โดยนายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ได้ร่วมบรรยาย “เรื่องการวางแผนการใช้ที่ดิน” โดยมีหัวข้อดังนี้
               - การสำรวจดิน
               - ดินปัญหา
               - โมบายแอปพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน
               - Agrimap Online เบื้องต้น
       จากนั้นนำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และได้ทำการฝึกทักษะการเก็บตัวอย่างดิน และวัดค่า PH ของดิน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน