สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ร่วมรับฟังการจัดทำกระบวนการหลักเเละกระบวนการสนับสนุน กระบวนการปัจจุบัน (As is Process Management) วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เเละผอ กลุ่ม,ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการจัดทำกระบวนการหลักเเละกระบวนการสนับสนุน กระบวนการปัจจุบัน (As is Process Management) เพื่อให้ความเข้าใจในการเขียนกระบวนการจัดทำกระบวนการดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิทยากรจาก กองเเผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา