สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


“โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560” โดยสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท เป็นประธานพิธีการเปิดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 โดยรณรงค์ให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม มาผลิตเป็นปุ๋ย และน้ำหมักชีวภาพ แล้วแบ่ง หรือแลกเปลี่ยนออกไปใช้ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ปรับปรุงบำรุงดิน ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาและลดภาระในการกำจัดวัสดุเหลือใช้ ณ บ้านทับใต้ หมู่ 9 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน