สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามงานนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน

          - การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 (S-Curve)
          - การขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 20 ปี (S-Curve)
       - แผนปฏิบัติราชการ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) 13 กิจกรรม ได้เเก่

               1. Zoning by Agri-Map
               2. แปลงใหญ่
               3. ศพก. 882 ศูนย์
               4. เกษตรอินทรีย์
               5. คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
               6. ธนาคารสินค้าเกษตร
               7. เกษตรทฤษฎีใหม่
               8. ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ
               9. พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ตามมาตรา 44
               10. ยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์
               11. ตลาดเกษตรกร
               12. Smart Farmer
               13. Smart Officer

  งานตามนโยบายและงานตามแผนบูรณาการภาคการเกษตรตามนโยบาย 6 ด้าน Zoning by Agri-Map,แปลงใหญ่,ศพก.,เกษตรอินทรีย์,ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์,และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี ผู้นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ผู้เชียวชาญ,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสักกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน