สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 มกราคม 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2560 (เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน) โดยนายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อให้เห็นความสาคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรดิน ความเสื่อมโทรมและภัยธรรมชาติ ในการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ โดยหมอดินน้อยจะได้ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ ความรู้เรื่อง สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของดิน น้ำ อากาศ และสิ่งปกคลุมดิน จึงได้จัดโครงการหมอดินน้อย (ยุวหมอดินในโรงเรียน) ขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านดิน ให้แก่เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรเเละการพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้อง

ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน