สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ได้มีมติเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Approach) อย่างเป็นรูปธรรม ณ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพ : ศักราช ภาคสูงเนิน


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา