สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2559

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
25 ก.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามเเนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง 230
13 ก.ค. 59 นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และวิศวกรจากประเทศเอธิโอเปีย 226
11 ก.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เเนวทางการพัฒนางานวิจัย ด้านพัฒนาที่ดินพื้นที่ภาคกลาง 219
07 ก.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เครือข่ายคนรักษ์เเฝก ระดับเขต.1 และหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวด "การพัฒนาเเละรณรงค์การใช้หญ้าเเฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 10 292
05 ก.ค. 59 นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องเเนวทางการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 260
05 ก.ค. 59 นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ติดตามผลการปฎิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 253
05 ก.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลองพร้อมฝาย จังหวัดลพบุรี 223
05 ก.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงเเผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมเเห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 225
28 มิ.ย. 59 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายด้าน Zoning และ Agri-Map ในระดับพื้นที่ 396
27 มิ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัดสระบุรี 233
24 มิ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน 231
21 มิ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 34,000 ลบ.ม. ตำบลดอนยอ/องครักษ์ จังหวัดนครนายก 368
16 มิ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการเปิดการประชุมชี้เเจ้งเเนวทางการดำเนินงาน (Agri Map) การจัดทำข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการประเมินคุณภาพดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ 227
16 มิ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเเละออกเเบบสระเก็บน้ำ เพื่อการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูเเล้ง 262
15 มิ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมวางเเผนพร้อมลงพื้นที่สำรวจเเละออกเเบบสระเก็บน้ำ 212
13 มิ.ย. 59 นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน จัดฝึกอบรมนักศึกษาฝึกงานหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" 292
13 มิ.ย. 59 ข้าพระพุทธเจ้านายศรจิตร ศรีณรงค์ ในนามของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 265
09 มิ.ย. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ติดตามงาน งานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำในไร่นาลักษณะโครงการ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต 442
08 มิ.ย. 59 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 4/2559 205
07 มิ.ย. 59 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 4/2559 223

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน