สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร สวนผลไม้ภาคใต้ และสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.05 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายศรจิตร ศรีณรงค์ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรสวนผลไม้ภาคใต้ และสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ ที่ประสบปัญหาจากสภาพของดินไม่เหมาะสมกับพืชที่นำมาปลูก รวมถึงปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ทำให้พันธุ์พืชไม่สามารถเจริญเติบโต โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อร่วมพิจารณาแก้ปัญหาดังกล่าว ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาวิเคราะห์คุณภาพดินเพื่อดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชต่อไป ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน