สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตามภารกิจของกรมฯ ให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร การดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถสะท้อนถึงการถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรมในการบรรยายให้ความรู้และการทำ workshop โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ จากส่วนกลาง รวม 80 คน ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

รายงาน: นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ภาพ : นายยงยุทธ เเสนเเมน กลุ่มบริหารทั่วไป สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน