สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก รับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ในโครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในฤดูนาปี 2559 โดยแบ่งปลูกข้าวออกเป็น 2 วิธี คือ การปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตที่ได้จะนำเข้าโรงสีข้าวพระราชทาน เพื่อนำไปเป็นอาหารให้กับนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนการปลูกแบบเกษตรเคมี จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน