สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการ กลุ่ม-ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัดในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5/2559 วาระการประชุม

- ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
- เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (Outcome - Output)

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน