สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.49 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายพิษณุ ทรัพสุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตร โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนเป็นศูนย์ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการของทหารขนาดเล็กให้มีความรู้ด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน และนำไปช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประกอบอาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการฝึกวิชาชีพเกษตรแก่ผู้สนใจ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน