สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา โดยปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีใช้รถปักแบบนั่งขับ และเก็บเกี่ยวข้าวเมื่ออายุ 138 วัน ได้ผลผลิตคือ การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน ในพื้นที่ 3.92 ไร่ ได้ผลผลิต 1,500 กิโลกรัม และการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ 4.13 ไร่ ได้ผลผลิต 2,000 กิโลกรัม ทั้งนี้นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายพิษณุ ทรัพสุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน