สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องเเนวทางการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีวาระสำคัญ

        - การติดตามงาน เร่งรัดติดตามรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วจ.3) การจัดทำรายงานประจำปี งานที่มอบหมาย
        - เรื่องเพื่อพิจารณา การเขียนข้อเสนอโครงการ การปฎิบัติงานของกลุ่มวิชาการฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน