สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดฝึกอบรมนักศึกษาฝึกงานหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" ในวันที่ 13-14 มิ.ย. 2559 เพื่อทราบถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การอ่านเเผนที่และการใชเเผนที่ การใช้โปรเเกรม Arc gis เบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมจาก
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 6 คน
2.คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 3 คน
3.คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 คน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน