สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง เเผน-ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน การจัดซื้อ-จัดจ้าง และการเบิกจ่าย ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด และวาระต่างๆ คือ
        - เรื่องที่ประธานเเจ้งให้ประชุมทราบ
        - รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 3/2559
        - เรื่องเพื่อทราบเเละเพื่อพิจารณา
        - ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
        - การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
        - เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
        - การจัดซื้อ-จัดจ้าง เเละการเบิกจ่าย ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต่างจังหวัด
        ในการนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้รับเกียรติวิทยากรจาก กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน (นายศิริ งามวงศ์ธรรม และ น.ส.พรวิภา เอนกสัมพันธ์) ที่มาให้ความรู้ในเรื่องระเบียบต่างๆ 


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน