สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 4 /2559 ผ่านทาง VDO Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งวาระสำคัญคือ
1. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
2. รายงานสรุปการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2559
4. โครงการประชารัฐ "โครงการสานพลังทำนาประชารัฐ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา"
5. การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง "การจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก"
6. การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน