สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การขับเคลื่อนนโยบายปฎิรูปการเกษตรของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งทีมผู้บริหารลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลาง วิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการเกษตรกรในพื้นที่จริง สู่แผนขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร 6 ด้านหลัก เวลา 08.30 น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้ร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น 175 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีและรองอธิบดี ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ การจัดประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อระดมองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดการองค์กรที่ดีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนโยบายสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่

1.การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
2.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
3.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
4.เกษตรอินทรีย์
5.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
6.ธนาคารสินค้าเกษตร

        ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้จริง สำหรับรูปแบบการจัดสัมมนาจะมีการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 20 ก.พ. 59 โดยแบ่งจุดดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) และพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ใน 4 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้นำทีม MOAC แบ่งเป็น

1. ทีม M จังหวัดสิงห์บุรี รองปลัดฯ นายโอภาส กลั่นบุศย์ ณ ศพก. ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี และแปลงใหญ่ด้านข้าว ต.ท่างาม อ.พรหมบุรี
2. ทีม O จังหวัดสระบุรี รองปลัดฯ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ณ ศพก.และแปลงใหญ่ด้านข้าว ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค
3. ทีม A จังหวัดอ่างทอง รองปลัดฯ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ณ ศพก. ด้านข้าว ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา ศพก.เครือข่ายด้านผัก GAP และแปลงใหญ่ด้านมะม่วงส่งออก ต.ธรรมนิมิต อ.สามโก้
4. ทีม C จังหวัดลพบุรี รองปลัดฯ บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ณ ศพก. และแปลงใหญ่ด้านมันสำปะหลังระบบน้ำหยด และใช้ Solar Cell ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง

        โดยแต่ละกลุ่มจะระดมองค์ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ชัดเจน และจะมีการนำเสนอสรุปผลการศึกษาดูงาน และแผนการขับเคลื่อนนโยบายฯสู่การปฏิบัติ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 21 ก.พ. 59 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดว่าการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร ได้แนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายการปฏิรูปการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ เกิดการร่วมคิดร่วมทำ มุ่งมั่นไปสู่การทำงานเชิงบูรณาการต่อไป

ภาพโดย สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน