สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13.30 น. (วันที่ 17 ธันวาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย
        •นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
        •นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
        •นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
        •น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
        •นายสุรชัย สวรรณชาติ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
        •นายทวีเเสง พูลพุฒ ผอ.กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน
        •นายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
        •นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
        •นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
        •นางอุษา อุตสาหกุล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
        •นายวัลลพ พงษ์ราศรี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
        •นายวิชิต ขันธ์แก้ว ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
        •นายสมศักดิ์ อิ่มสำราญ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
        •นายพัฒนา อภิญดา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
        •นายพิษณุ ทรัพสุทธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
        •นายพันมหา ทองบ่อ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
        •นายพิสิษฐ์ บำรุงพงษ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
        •นายพินิจ งาเนียม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
        •นายวิชัย ทองขาว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำเเหน่ง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
        และเจ้าหน้าที่  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเเละชี้เเจงเรื่อง แผน-ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน