สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 15:30 น. (วันที่ 1 ธันวาคม 2558) นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเยี่ยม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   โดยมี
        • นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
        • นางมัทธนา ชัยมหาวัน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน.
        • นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
        • นายวิชิต ขันธ์แก้ว ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
        • นายสมศักดิ์ อิ่มสำราญ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
        • นางอุษา อุตสาหกุล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
        • นายพิษณุ ทรัพสุทธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
        • นายวิชัย ทองขาว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำเเหน่ง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
        • นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
        • นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
        • น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
      และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมเดินเยี่ยมชมภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน