สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดอบรมหลักสูตร การใช้โปรเเกรมการทำเเผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศและซักซ้อมความเข้าใจด้านการจำเเนกประเภทที่ดิน" ในวันที่ 9 – 10 พฤจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1       โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติในการบรรยายความรู้หลักสูตรดังกล่าวจาก
       - นางสาวนฤมล ชมเเสง ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจเเละทำเเผนที่ภาพถ่าย
       - นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
       - นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำเเนกประเภทที่ดิน
       - นางสุรีรัตน์ อุดมบุณยลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเเละผลิตเเผนที่ภาพถ่ายที่ 1
       - นายไชยวัฒน์ เวสารัชตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
      ในการให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน