สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับ นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดยทำการขุดลอกคลองระบายน้ำรอบสำนักงาน พร้อมล้อมรั้วลวดหนามขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน