สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน และเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1         ในการนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้รับเกียรติจาก นายฆนนาท ภู่กรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ นายศิริ งามวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ และนางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้อำนวยกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารสัญญา ระเบียบพัสดุ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และ Smart Officer เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน