สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ (Outcome) และประเมินผลด้านผลสำเร็จ (Output) ระดับเขต ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผล และการประชุม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2558 เพื่อวางแผนและจัดการดำเนินการทำความสะอาดสำนักงาน เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน