สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิดงาน "โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2558" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ลด ละ เลิก การเผาและส่งเสริมการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 ณ ชุมชนบ้านหนองบง ม.1 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา