สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศอาเซียน เพื่อให้นักวิชาการเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ และระดมความคิดแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และประเด็นปัญหาระหว่างนักวิชาการ โดยมี ดร.สุรชัย หมื่นสังข์ และ ดร.สถาพร ใจอารีย์ เป็นผู้บรรยายเทคนิคต่างๆ ในทางวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน