สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 23 เมษายน 2558 นางสาว ปวีณ์กร ดาวธง และนาย พงศ์สิทธิ์ ม่วงหมี นักศึกษาสหกิจศึกษา จากสาขาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอโครงงานเรื่องการกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าว(N,S3) และสรุปรายงานหลังการสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานในกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการจากกลุ่มวางแผนฯเข้าร่วม และให้ข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะก่อนนักศึกษาจะกลับไปนำเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในส่วนของการจัดทำรายงาน และการสอนงาน ควบคุมโดย นางสาวฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินปฏิบัติการ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน