สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้นักศึกษาฝึกงาน สรุปรายงานผลหลังการฝึกงาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน โดยได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จากสาขาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นางสาวนุสบา ทองเนียม นางสาวปิยะพร นาคกล่ำ นางสาวจันทร์จิรา พรมรักษ์ กลุ่มที่ 2 นักศึกษาฝึกงานจากสาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยมี นายอุรพงษ์ อยู่บุรี นายประพล ชะอุ่มพันธ์ โดยนักศึกษาฝึกงานแต่ละกลุ่มได้สรุปและรายงานผลการฝึกงาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ตัวแทน ของกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน เข้าร่วมรับฟัง หลังจากนักศึกษาฝึกงานได้สรุปรายงานการฝึกงานเสร็จ นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนใช้ที่ดิน และนายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมตัวแทนจากกลุ่ม/ฝ่าย ได้พูดคุยและให้คำแนะนำต่างๆ แก่นักศึกษา


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน