สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับการตรวจกิจกรรม 5ส จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5ส หน่วยงานภูมิภาค ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ทำการบรรยายสรุปผลการดำเนินการกิจกรรม 5ส ต่อคณะอนุกรรมการฯ พร้อมเชิญเข้าตรวจชมพื้นที่ส่วนต่างๆ ของสำนักงาน โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ได้แสดงความคิดเห็นในบางจุดที่ควรมีการปรับปรุง ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ทำการจดบันทึกความคิดเห็น นั้น เพื่อทำการปรับปรุงในปีต่อไป


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน