สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 5 มกราคม 2558 โดยนายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นางกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และนายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งข้าราชการที่รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้กล่าวถึงภารกิจและขอบเขตของงานในแต่ละกลุ่มฝ่ายให้ทราบและทำความเข้าใจ โดยแบ่งเป็นการฝึกงานตามหลักสูตรสหกิจศึกษา จำนวน 5 คน และฝึกงานจำนวน 3 คน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน