สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ( IPA) และ โครงการนำร่องการผลิตพืช ตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจฯ ในวันอังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน