สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่สำนักงาน (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำความสะอาดใหญ่สำนักงานในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเกิด ความสะอาด และถูกสุขลักษณะ เป็นที่น่าชวนมองแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการ และบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน