สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนางสาวขวัญหทัย ปั้นศรี นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ วิทยากรจากกลุุ่ม วิเคราะห์ดิน ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ การสํารวจ และวางแผนการใช้ทรัพยากรดินสําหรับการเกษตร” จุดประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา คลิกดูรายละเอียด

ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน