สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนางสาวขวัญหทัย ปั้นศรี นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ วิทยากรจากกลุุ่ม วิเคราะห์ดิน ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ การสํารวจ และวางแผนการใช้ทรัพยากรดินสําหรับการเกษตร” จุดประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา คลิกดูรายละเอียด

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน