สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

คลังความรู้ วิดีทัศน์

รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
[590617] - ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน 3649
[590616] - ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อชุมชนลดใช้สารเคมี 3685
[590615] - ธนาคารปุ๋ยพืชสด เสริมดินดี เกษตรกรมีรายได้ 3599
[590614] - ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต 3665
[590613] - โซนนิ่ง ช่วยลดต้นทุน สร้างผลผลิตและรายได้ที่แน่นอน 3599
[590612] - โซนนิ่ง การสำรวจจำแนกดินเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3749
[590611] - โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกพืชคลุมดินและอาคารชะลอน้ำ 3654
[590610] - โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ 3642
[590609] - เกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน 3601
[590608] - เกษตรปลอดภัยเริ่มต้นที่ดินดี 3645
[590607] - เกษตรกรเข้มแข็งสู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3636

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ