สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ทะเบียนวิจัย 43 45 10 12 08203 05 206 06 11
ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาชนิดพืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินในชุดดินตาคลี (กลุ่มชุดดินที่ 52)
  Study on various green manure crops for soil improvement in Takli soil series.
กลุ่มชุดดินที่ .....
  .....
สถานที่ดําเนินการ .....
ผู้ดำเนินการ นายสุรชัย สุวรรณชาติ  Mr. Surachai Suwannachat
ศักดา รักชนะ

บทคัดย่อ
การศึกษาชนิดพืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินในชุดดินตาคลี (กลุ่มชุดดินที่ 52) ดำเนินการที่สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี โดยวิธีการทดลองแบบ observation trial เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต มวลชีวภาพของปุ๋ยพืชสดที่ปลูกในชุดดินตาคลี และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน ประกอบด้วย 10 ตำรับการทดลอง ได้แก่ ถั่วพุ่มดำ ถั่วพุ่มแดง ถั่วพุ่มลาย ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน โสนอินเดีย โสนจีนแดง โสนคางคก ปอเทือง และถั่วมะแฮะ ใช้วิธีการปลูกแบบหยอดเป็นหลุม ผลการศึกษา พบว่า ถั่วพร้าสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งสูงสุด คือ ให้น้ำหนักสดสูงสุดเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3,637 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ โสนอินเดีย ถั่วพุ่มแดง ถั่วพุ่มลาย ถั่วพุ่มดำ ถั่วมะแฮะ โสนอัฟริกัน โสนคางคก โสนจีนแดง และปอเทือง ซึ่งในน้ำหนักสดเท่ากับ 3,241, 2,131, 2,114, 1,959, 1,913, 1,843, 1,197, 1,123 และ 572 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ น้ำหนักแห้งเฉลี่ย 3 ปี สูงสุดได้แก่ ถั่วพร้าได้น้ำหนักแห้ง 707 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ โสนอินเดียวเท่ากับ 621 กิโลกรัมต่อไร่ และถั่วมะแฮะเท่ากับ 375 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนสมบัติของดินพบว่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยจาก 7.3 เป็น 6.8 อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นจาก 2.1 เป็น 3.2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ฟอสฟอรัสลดลงจาก 31.30 เป็น 26.69 ppm และ โพแทสเซียมลดลงเช่นเดียวกันจาก 51.25 เป็น 48.11 ppm

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ทะเบียนวิจัย 46 47 04 12 30101 011 102 02 11
ชื่อโครงการวิจัย การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในกลุ่มชุดดินที่ 11
  Appropriate soil management for cultivation of pathumtani 1 rice variety in soil group 11
กลุ่มชุดดินที่ 11 ชุดดินรังสิต
  Rangsit soil series
สถานที่ดําเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผู้ดำเนินการ นายสุรชัย สุวรรณชาติ  Mr. Surachai Suwannachat
นายเมธิน ศิริวงศ์ Mr. Methin Siriwong

บทคัดย่อ
จากการศึกษา การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในกลุ่มชุดดินที่ 11 พื้นที่นาของเกษตรกร ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในปี 2546 - 2547 โดยการทดสอบแบบ observation trial มี 12 ตำรับ คือ
 1.แปลงเกษตรกร (ปุ๋ยเคมี 16 - 20 - 0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่)
 2. แปลงควบคุม
 3.ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 0 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอัฟริกัน
 4.ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมกต่อไร่ + โสนอัฟริกัน
 5. ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 12 -12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่+ โสนอัฟริกัน
 6. ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 0-8-0 กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 7. ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 8. ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 9. ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 0 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอัฟริกัน + ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 10. ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอัฟริกัน+ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 11. ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอัฟริกัน + ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และ
 12. โสนอัฟริกัน + ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

  ผลการทดลอง พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ้นจาก 5.18 เป็น 5.80 ปริมาณอินทรียวัตถุสูงขึ้นจาก 3.61 เป็น 5.67 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสลดลงจาก 22 เป็น 16 ppm. โพแทสเซียมลดลงจาก 170 เป็น 145.42 ppm.  การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับโสนอัฟริกันและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ทำให้ข้าวมีความสูงสูงสุด เท่ากับ 96.1 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างจากตำรับอื่น รองลงมาได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 12 -12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ข้าวมีความสูง เท่ากับ 90.95 เซนติเมตร และการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 0 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ข้าวมีความสูงต่ำสุด เท่ากับ 69.7 เซนติเมตร

 ส่วนผลผลิตข้าว พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับโสนอัฟริกัน ข้าวให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 763.25 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับแปลงควบคุมและตำรับเกษตรกร รองลงมาได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 12- 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ข้าวให้ผลผลิตเท่ากับ 737.10 กิโลกรัมต่อไร่

 สำหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า แปลงควบคุมให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงสุด 1,928.45 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณาผลผลิตข้าวร่วมกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 12 – 12 – 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มีแนวโน้มให้ผลดีที่สุด เนื่องจากให้ผลผลิตสูงเท่ากับ 737.10 กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากผลผลิตสูงสุด 763.25 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลงได้ และส่งผลให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้นด้วย

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ทะเบียนวิจัย 44 45 04 12 426 10 38 07 12
ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาการจัดการหญ้าแฝกร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ดินทรายเพื่อปลูกขมิ้นชัน
  Study on Vetiver grass and compost fertilizer for soil moisture conservation and soil fertility for Curcuma on Sandy soil
กลุ่มชุดดินที่ 44 ชุดดินจันทึก
  Chan Tuk series
สถานที่ดําเนินการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ดำเนินการ นายสุรชัย สุวรรณชาติ  Mr. Surachai Suwannachat
นายอาทิตย์ ศุขเกษม Mr. Arthit Sukhkasem
นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล Mrs. Anocha Tepsupomgul
นายสมนึก ศรีทองฉิม Mr. Somnuk Srithongchim

บทคัดย่อ
การศึกษาการจัดการหญ้าแฝกร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ดินทรายเพื่อปลูกขมิ้นชัน ได้ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2544- 2545 โดยวางแผนการ ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จำนวน 3 ซํ้า 9 วิธีการ คือแปลงควบคุม, ใส่ ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่, ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่, ปลูกหญ้าแฝก, ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่, ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่, ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม, ปลูกหญ้าแฝก ตัดใบคลุมร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ และปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่ ผลการทดลองพบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 4 ตันต่อไร่ มีปริมาณความชื้นในดินเฉลี่ยทั้ง 2 ปี สูงสุด 13.81 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้าแฝก และไม่มีการใส่ปุ๋ย มีปริมาณความชื้นในดินตํ๋าสุด 6.10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตของขมิ้นชันนั้น พบว่าการปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 4 ตันต่อไร่ ขมิ้นชันมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตมากที่สุด 1,350 กิโลกรัมต่อไร่

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1