สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบ PDF ไฟล์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบ PDF ไฟล์

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1